Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov
reálne riešenia na mieru


Poistenie sa vzťahuje na poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a nepodnikateľského sektora. Poistenie zahŕňa poistné riziká združený živel, prerušenie prevádzky živlom, odcudzenie, zničenie skla, lom stroja a elektroniky, poistenie prepravy a všeobecnú zodpovednosť

Podnikanie prináša množstvo rizík a úspešnosť podnikateľa či obchodnej spoločnosti záleží na mnohých aspektoch. Niektorým nepríjemným situáciam sa nedá vždy zabrániť, ale vhodným poistením je možné eliminovať prípadné vzniknuté škody a vy sa tak môžete naplno venovať rozvoju svojho podnikania.

Druhy poistenia pre podnikateľov

Predmetom poistenia môžu byť napr. budovy, stroje, iné zariadenie firmy, dopravné prostriedky, zásoby, peniaze a iné cenné veci. Majetok sa poisťuje proti klasickým živelným a ostatným rizikám. Výška poistnej sumy, na ktorú sa podnikateľ môže poistiť, závisí od hodnoty poisteného majetku. Od poistenej sumy sa odvíja aj výška poistného, ktoré závisí aj od druhu podnikateľskej činnosti poistenej prevádzky, rozsahu poistených rizík a výšky spoluúčasti. Výška poistného je vypočítaná pre každého klienta individuálne. .

Chráni poisteného pred finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona. Môže to byť škoda na zdraví, usmrtením, poškodenie alebo zničenie veci, prípadne následná škoda pri používaní výrobku podnikateľa. Poistná udalosť vznikne na základe sťažnosti poškodeného človeka. Poisťovňa poistnú udalosť preskúma a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné. Zvláštnosťou poistenia zodpovednosti za škodu je pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné.

V dôsledku dočasného prerušenia prevádzky napr. v prípade požiaru, povodne, pokazenia stroja alebo iných škôd na majetku podnikateľa. Tým dochádza k finančným stratám, ktoré vznikajú tým, že podnik napriek tomu, že nevyrába, musí znášať stále náklady a zmarený zisk. Poistná suma sa určuje tak, že si podnikateľ spočíta svoje stále náklady a predpokladaný zisk počas poistného obdobia, spravidla za účtovný rok. Poisťovňa podnikateľovi uhradí náklady spojené s prerušením prevádzky počas vopred dohodnutej doby ručenia, obyčajne je to šesť až dvadsaťštyri mesiacov.

Predstavuje predĺženie poistného krytia vášho majetku aj počas jeho prepravy z jednej prevádzky do druhej, zo skladu k zákazníkovi, do miesta opravy a podobne. Poistenie je určené pre všetkých podnikateľov, ktorí si bežne prepravujú svoj vlastný tovar, zásoby, hotové výrobky alebo iný majetok na vlastných cestných vozidlách.
Ide o špeciálny druh poistenia, ktoré je určené na krytie finančných nákladov spojených so súdnymi spormi a nákladmi spojenými s presadením právnych záujmov poisteného. Poisteným osobám je poskytovaná právna ochrana pri udalostiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, nakoľko ich predmet je uvedený v poistnej zmluve.
Ide o povinné zmluvné poistenie, pri ktorom prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu (napr. auditori, daňoví poradcovia, účtovníci, advokáti…). Zákon stanovuje len povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko, prípadne na minimálne poistné krytie, a je vecou poisťovateľa a poistníka, v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú.

//]]>