Základné produkty poistení, životné a neživotné poistenia


Povinné zmluvné
poistenie - lacné PZP


Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie pre Vaše auto. Porovnanie ceny viacerých poisťovní a uzatvorenie poistenia online.

Poistiť sa on-line
Povinné zmluvné poistenie - PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP kryje riziko škôd, ktoré je spôsobené pri prevádzke vozidla. Poisťovateľ (ďalej poisťovňa) uhradí poškodenému za klienta nároky na náhradu za škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škody na zdraví a ušlého zisku a nákladoch pri usmrtení, za účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Klient má však právo vypovedať poistnú zmluvu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.


Poistenie rodinného domu, bytu a domácnosti


Nehnuteľnosti určené na bývanie s majetkom v nich. Byt v bytovom dome, rodinný dom, rekreačná chata alebo chalupa.

Získaj top V.I.P. ponuku

Ochráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti s nami! Poistenie bytu, domu a domácnosti spoľahlivo zabezpečí ochranu vášho majetku pred neočakávanými škodami a rizikami v živote.

Poistenie nehnuteľností je predovšetkým určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným nástrahám a rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti vám má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené hlavne peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto neživotné poistenie uzatvorené.


Cestovné poistenie
všade tam kde je treba


Pripravíme pre vás lepšiu ponuku pre cestovné poistenie lacno a rýchlo. Poistiť storno, náhradu batožiny, úrazové poistenie či právny servis.

Získaj top V.I.P. ponuku
Cestovné poistenie - EÚ alebo svet

Kto povedal, že cestovné poistenie je nutnosť a potreba vhodná pri ceste do zahraničia a treba ju uzatvoriť u súkromných (komerčných) poisťovní na Slovensku? Dôvodom je skutočnosť, že zdravotnícky systém u nás teda na Slovensku, či už súkromný alebo štátny, poskytuje ošetrenie, liečenie a lieky za sami dobre viete podstatne nižšie ceny, ako tomu je v mnohých iných štátoch Európy a sveta.
Preto pri nepredvídanom náhlom ochorení alebo úraze v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj banálna najbežnejšia choroba či zranenie (napr. chrípka, vyvrtnutý členok) znamenajú výdavok vo výške rádovo stoviek či tisícok EUR, ktoré je zväčša potrebné zaplatiť lekárovi či nemocnici na mieste v zahraničí.

Pokiaľ si neželáte a nechcete, aby sa krásne zážitky z vašej dovolenky, alebo úspechy na pracovnej ceste zmenili na nočnú moru z platieb za ošetrenie, právny servis či stratenú batožinu nezabudnite si preto zavčasu – teda ešte pred cestou - uzatvoriť cestovné poistenie.

Životné poistenie

Pripravíme pre vás lepšiu ponuku pre cestovné poistenie lacno a rýchlo. Poistiť storno, náhradu batožiny, úrazové poistenie či právny servis.

Získaj top V.I.P. ponuku
Životné poistenie - základné rozdelenie

POROVNANIE ŽIVOTNÉHO POISTENIA

1Investičné životné poistenie je moderná forma poistenia
ktorá kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam s investovaním do podielových fondov. Poistenie rodiny voči smrti jeho hlavného živiteľa nie je žiadnou novinkou. Postenie je staré ako sama civilizácia. Prvé skutočné poistenie sa objavilo v Babylone už pred viac ako 4000 rokmi.
2Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu či investičnú zložku
Na princípe životného poistenia sa nič nezmenilo celé tisícročia. Dnes túto základnú formu poistenia poznáme ako rizikové životné poistenie. Zmyslom tohto poistenia je zabezpečiť rodinu poistenca po jeho smrti. Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu zložku. Všetko poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany.
3Kapitálové životné poistenie je skôr šetrenie ako investovanie
Pri kapitálovom životnom poistení poisťovne spojili poistenie a investovanie. Princíp je jednoduchý. Časť z poistného ide na krytie poistnej ochrany a časť na investovanie. Kapitálové životné poistenie sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ poistenec počas tohto obdobia zomrie, jeho rodina získa vopred určenú sumu peňazí. Pokiaľ sa poistenec dožije konca poistnej doby, budú mu vyplatené našetrené peniaze.

Úrazove poistenie

Pred úrazom vás neochránime, ale jeho finančné následky vám pomôžeme zmierniť. Poradte sa s nami o možnostiach produktov my Vám pomôžeme vyznať sa v nich.

Úrazové poistenie je možné uzatvoriť formou pripoistenia k životnému poisteniu, keďže to slúži len pre prípad úmrtia, prípadne pre vyplatenie dohodnutej sumy po dožití sa určitého veku. Najlepšie úrazové poistenie online je možné uzatvoriť na množstvo ďalších rizík. Taktiež Vám ponúkame porovnanie jednotlivých ponúk (aj pre deti, rodinné úrazové poistenie). Ak ste zvedavý na cenu, tak tú sa dozviete cez porovnávaciu kalkulačku, do ktorej zadáte základné údaje alebo nás jednoducho kontaktujte.


Poisti sa s nami

V praxi sa stretávame s nasledujúcimi pripoisteniami:

 • smrť v dôsledku úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • denné odškodné počas doby liečenia úrazu
 • denné odškodné počas pobytu v nemocnici
 • všetky náklady spojené s úrazom
 • bolestné
 • KASKO - Havaríjne poistenie

  Porovnáme ceny havarijného poistenia za vás a predložíme vám najlepšie poistenie! Výber a samotná voľba je pochopiteľne na Vás. Jedine s nami získate výhodné KASKO poistenie bezpečne, rýchlo, jednoducho a pohodlne.

  Havarijné poistenie, niekedy nazývané aj KASKO poistenie, je poistenie, pri ktorom si majiteľ vozidla, jeho držiteľ alebo iný typ poistníka dojednáva poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou. Táto poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pri jednom z nasledujúcich rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:


  Start insurance

  Uzatvorenie havarijného poistenia

  Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy (teda aj na Slovensku) dobrovoľným nepovinným poistením. Predovšetkým lízingové spoločnosti (alebo iné úverujúce spoločnosti) požadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie na lízované alebo úverované vozidlo.
  V prípade lízingu, kedy je vozidlo vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, býva takéto havarijné poistenie a poistné plnenie v prípade škodovej udalosti obvykle vinkulované v prospech tejto spoločnosti.

  Poistenie podnikateľov

  Poistenie podnikateľov patrí medzi najbežnejšie a najúčinejšie spôsoby ochrany produktívneho podnikania pred nežiadanými a nečakanými škodovými udalosťami rôzneho druhu

  Podnikateľské riziko ako faktor, ktorý sprevádza všetky druhy podnikania ču v súkromnom sektore alebo tie bežnejšie vo verejnom. Žiadne riziko pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sa nedá odstrániť ale množstvo rizík je možné obmedziť poistením.
  Škoda na majetku môže pre mnohé firmy znamenať viac než existenčné problémy. Poistenie podnikateľov pred škodami neochráni ale pomôže eliminovať výšku škody správne nastaveným kritím a tým vykríva finančnú stratu podnikania a podnikateľského subjektu.

  Poistenie podnikateľov to je najmä poistenie budov, poistenie hnuteľných vecí, poistenie strojov a elektroniky, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie nákladu a zásielky, poistenie plodín, poistenie hospodárskych zvierat alebo aj poistenie zodpovednosti za škodu.


  Získaj top V.I.P. ponuku

  Poistenie pre podnikateľov - produkty

  1Malí a strední podnikatelia
  Tieto poistné produkty sú určené pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby. Výhodou týchto produktov je ich komplexnosť a variabilita, ktorá umožňuje optimálnu poistnú chranu v rámci jednej poistnej zmluvy.
  2Veľké spoločnosti
  Tieto poistné produkty sú určené pre veľké spoločnosti a veľké priemyselné podniky, tak domáce ako aj nadnárodné, pôsobiace v rôznych odvetviach. Každá spoločnosť je poistená na základe individuálnych podmienok, pričom poistná zmluva je vypracovaná po akceptácii ponuky poistenia a zohľadnení jej požiadaviek.
  3Poistenie vozidiel
  Tieto poistné produkty sú určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svoje firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.
  4Poistenie pre zamestnancov
  Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.
  5Poistenie pre školy
  Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka pre zriaďovateľov škôl komplexné poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov a skupinové poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy. Poistenie je možné uzavrieť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním.
  //]]>